Aboa Vetus & Ars Nova 10.6–9.10.2011

Aboa Vetus & Ars Nova –museo ja sen taus­tayh­teisö Matti Koivurinnan sää­tiö aloit­ti­vat sään­nöl­lis­ten Turku Biennaalien jär­jes­tä­mi­sen vuonna 2003. Turku Biennaali on nyky­tai­teen näyt­tely, jonka tar­koi­tuk­sena on tuoda yhteen uusia, mie­len­kiin­toi­sia teok­sia ajan­koh­tai­silta tai­tei­li­joilta. Vuonna 2011Turku Biennaaliin osal­lis­tuu yhdek­sän­toista eri puo­lilta Eurooppaa ja Venäjältä kotoi­sin ole­vaa tai­tei­li­jaa. Heidät on valin­nut kan­sain­vä­li­nen kuu­den kuraat­to­rin ryhmä ja näyt­tely onkin luon­teel­taan kan­sain­vä­li­sempi kuin kos­kaan. Se jat­kaa his­to­ri­aansa mer­kit­tä­vänä suo­ma­lai­sen, euroop­pa­lai­sen ja venä­läi­sen nyky­tai­teen esittäjänä.

Vuoden 2011 Turku Biennaalin tee­mana on Mielen kuvioita. Teema tavoit­te­lee aja­tusta ja aja­tuk­sen pol­vei­le­vaa kul­kua ihmi­sen mie­lessä. Se kut­suu tai­tei­li­joita käsit­te­le­mään miet­teitä ja aat­teita; ikui­sia aja­tuk­sia aate­his­to­riassa tai väläh­dyk­siä tästä päi­västä. Teema on vie­nyt tai­tei­li­jat tut­ki­mus­mat­kalle sekä oman mie­lensä syö­ve­rei­hin, his­to­rian aja­tus­mal­lei­hin että ajan ja tilan käsi­tyk­siin. Monissa näyt­te­lyn teok­sissa sanat ja kieli saa­vat aikaan uuden­lai­sia ilmai­su­muo­toja. Jälleen ker­ran useat teok­set kom­men­toi­vat näyt­te­ly­paik­kaa; enti­sen Rettigin palat­sin ark­ki­teh­tuu­ria ja historiaa.

Tämänkertaisessa bien­naa­lissa Aboa Vetus & Ars Nova –museo haluaa näyt­te­lyn jär­jes­tä­jänä tar­kas­tella myös kuraat­to­rin työtä. Eri maissa työs­ken­te­le­ville tai­teen­tun­ti­joille tar­jot­tiin mah­dol­li­suus valita näyt­te­lyyn osal­lis­tu­vat tai­tei­li­jat. Kuusi kuraat­to­ria kut­sut­tiin mukaan Suomesta, Ruotsista, Venäjältä, Espanjasta ja Italiasta ja näyt­te­lystä on muo­tou­tu­nut rajoja rik­kova kol­la­bo­raa­tio, joka täyt­tää museon näyt­te­ly­ker­rok­set syväl­li­sillä ja haas­ta­villa teoksilla.

Turku on Euroopan kult­tuu­ri­pää­kau­punki vuonna 2011, ter­ve­tu­loa Turku Biennaaliin.

Johanna Lehto-Vahtera, museonjohtaja

Kuraattorit

IC-98 — Visa Suonpää ja Patrik Söderlund
Turussa toi­miva tai­tei­li­ja­työ­ryhmä, vuo­den 2009 Turku Biennaalin voittaja.

Magdalena Malm
Tukholmassa toi­mi­van Mobile Art Productionin johtaja

Elena Kolovskaya
Pietarissa toi­mi­van Pro Arte –sää­tiön johtaja

Martí Manen
Tukholmassa työs­ken­te­levä espan­ja­lai­nen vapaa kuraattori

Milovan Farronato
Milanossa toi­mi­van Viafarini –gal­le­rian tai­teel­li­nen johtaja