TURKU BIENNAALI 2017

Aboa Vetus & Ars Nova julistaa avoimen portfoliohaun Turku Biennaali 2017 -näyttelyyn

Vapaat kädet. Kahdeksas Turku Biennaali on nykytaidetta ajassa ja muutoksessa

Aboa Vetus & Ars Nova -museo järjestää kahdeksannen Turku Biennaalin vuonna 2017 yhteistyössä Turun Taiteilijaseuran kanssa. Aboa Vetus & Ars Novassa Turku Biennaali -näyttely on esillä vuoden 2017 marraskuusta helmikuun loppuun 2018. Turun Taiteilijaseuran Galleria Å:ssa nähdään neljä lyhytkestoisempaa biennaalinäyttelyä samalla aikavälillä.

Näyttelyyn valitaan 14 suomalaista tai Suomessa työskentelevää taiteilijaa. Neljä valituista taiteilijoista toteuttaa uuden teoksen Galleria Å:n tiloihin ja 10 taiteilijaa Aboa Vetus & Ars Novaan. Valinnan tekevät elokuussa 2016 vapaa kuraattori Pirkko Siitari, Turun Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Riina Kotilainen ja Aboa Vetus & Ars Novan työryhmä sekä yleisöraadin edustaja.

Näyttelyyn haetaan portfoliolla, jossa hakija esittelee aikaisempaa tuotantoaan korkeintaan kolmen viimeisen vuoden ajalta. Portfolio-hakemuksesta tulee käydä ilmi myös hakijan ajatukset, ideat tai suunnitelmat teoksesta, joka olisi osa vuoden 2017 Turku Biennaali -näyttelyä.

Valitut taiteilijat tekevät näyttelyyn uuden teoksen tai teossarjan. Tekniikka ja toteutustapa ovat vapaat museo- ja galleriatilojen asettamissa rajoissa. Näyttelyn järjestäjätaho osallistuu teoksen materiaalikustannuksiin 700 euroon saakka, jonka lisäksi taiteilijat saavat 500 euron suuruisen näyttelypalkkion.

Turku Biennaali täyttää Aboa Vetus & Ars Novan molemmat kerrokset sekä Galleria Å:n koko näyttelytilan. Näyttelyyn osallistuvista taiteilijoista valitaan biennaalin voittaja, joka palkitaan 5 000 euron suuruisella palkinnolla. Voittajan valitsee ulkopuolinen asiantuntija. Näyttelyssä järjestetään myös yleisöäänestys, jonka voittaja saa 1 000 euron palkinnon.

Hakuaika vuoden 2017 Turku Biennaaliin alkaa keskiviikkona 13.4. ja päättyy keskiviikkona 8.6.2016 klo 23.59.

Muutos on pysyvä osa nykytaidetta ja Turku Biennaalia. Kahdeksas Turku Biennaali elää ajassa, jonka tulkkina nykytaide toimii. Aiemmista vuosista poiketen näyttelyä ei vuonna 2017 koota ennalta määritellyn teeman ympärille. Turku Biennaali antaa tilan sille, mikä taiteen tekijöitä juuri siinä hetkessä puhuttaa: Näyttelyn keskiössä ovat teokset, jotka ilmentävät sen hetken kiinnostavimpia aiheita, ajatuksia ja pohdintoja. Näyttely tuottaa näkymän 100-vuotiaan Suomen tilaan vuonna 2017.

Talvella 2017 näemme taidetta, joka on syntynyt mahdollisuuksille avoimessa ilmapiirissä. Turku Biennaali 2017 avaa ovensa vapaalle ajattelulle, tekemiselle ja kokeilulle. Museo luo mahdollisuuksia ja yhteyksiä. Taiteilijoilla on vapaat kädet.

Avainsanat: avoin haku, vapaat kädet, ajan henki

Lisätietoja:

amanuenssi Eeva Holkeri
puh. 0207 181 644
s-posti

amanuenssi Laura Ruohonen
puh. 0207 181 641
s-posti
Aboa Vetus & Ars Nova Announces an Open Portfolio Submission for Turku Biennial 2017 Exhibition

Free Rein. The Eighth Turku Biennial Is Contemporary Art in Time and Transition

The Aboa Vetus & Ars Nova museum organizes the eighth Turku Biennial in 2017 in collaboration with Turku Artists' Association. In Aboa Vetus & Ars Nova, the Turku Biennial exhibition will be on display from November 2017 to the end of February 2018. In Turku Artists' Association's Gallery Å, four briefer biennial exhibitions will be presented during the same time period.

Fourteen Finnish artists or artists working in Finland will be chosen for the exhibition. Four of the chosen artists will execute a work in the space of Gallery Å and ten artists in Aboa Vetus & Ars Nova. The choice will be made in August 2016 by the freelance curator Pirkko Siitari, Turku Artists' Association's executive director Riina Kotilainen, Aboa Vetus & Ars Nova's work team and a representative of the public jury.

Applying for the exhibition is done with a portfolio that presents the applicant's work from no farther than the previous three years. In addition, the portfolio application has to make clear the applicant's thoughts, ideas or plans of the work that would form a part of the Turku Biennial 2017 exhibition.

The chosen artists will produce a new work or a series of work for the exhibition. Technique and manner of execution are unrestricted in the boundaries of the museum and gallery spaces. The organizer of the exhibition partakes in the material expenses up to 700 euros, in addition to which the artists will receive an exhibition fee of 500 euros.

Turku Biennial fills the both floors of Aboa Vetus & Ars Nova and the whole exhibition space of Gallery Å. From the artists participating in the exhibition, one will be chosen as the winner of the Biennial and awarded a prize of 5000 euros. The winner will be chosen by an external professional. A public vote will also be organized at the exhibition, the winner of which will be awarded a prize of 1000 euros.

Application time for Turku Biennial 2017 begins on 13th of April and ends on 8th of June 2016 at 11.59 PM.

Change is a constant part of contemporary art and Turku Biennial. The eighth Turku Biennial lives in a time interpreted by contemporary art. Diverging from the previous years, in 2017 the exhibition is not assembled around a particular theme. Turku Biennial makes room to what engages the makers of art at that very moment: the core of the exhibition is in works that embody the most interesting subjects, thoughts and deliberations of that moment. The exhibition provides a view on the state of the 100-year-old Finland in 2017.

In the winter of 2017, we will see art born for possibilities in an open-minded atmosphere. Turku Biennial 2017 open its doors to free thinking, doing and experimenting. The museum creates possibilities and connections. The artists have free rein.

Keywords: open submission, free rein, spirit of the time

Additional information:

Curator Eeva Holkeri
puh. 0207 181 644
s-posti

Curator Laura Ruohonen
puh. 0207 181 641
s-posti